مجموعه جلدهای بهترین داستان‌های جهان / هما دلورای

“بهترین داستان‌های جهان” نام مجموعه‌ای است که توسط احمد گلشیری، مترجم مشهور، گردآوری شده‌است. این پنج کتاب، بهترین داستان‌های قرن ۱۹ و ۲۰ به انتخاب او را شامل می‌شوند. سال ۱۳۹۲ بازطراحی جلدهای این مجموعه بر عهده‌ی هما دلورای قرار گرفت. طراحی یونیفرم کلی و جلد هر کتاب با تصاویر متفاوت انجام شد.

هما دلورای برای هر جلد دو تصویر انتخاب نموده است که هرکدام مرتبط با داستان هستند و بخشی از آن را بازگو می‌کنند. سبک تصویرسازی این کار را در سایر پروژه‌های دلورای دیده‌ایم و به نوعی سبک مختص خود را در این کار نیز دنبال کرده‌است. تلفیقی از تصاویر رئال با خطوط انتزاعی، فضایی متفاوت از تصویرسازی را ایجاد کرده‌است.

استادان کهن (سنت گرایان)، دوران طلایی(بخش ۱ و ۲) ، پست مدرن‌ها و مدرنیست‌ها، نام ۵ جلد از این مجموعه داستان است.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *