دو پوستر از قباد شیوا برای بهارستان

قباد شیوا ، طراح برجسته و پیشکسوت ایران که به عنوان یکی از مدعوین رویداد هنری بهارستان بود، دو پوستر با موضوع بهار برای این رویداد در صفحه شخصی فیس بوک خود منتشر نمود.

هر دو پوستر دارای فضایی با مفهوم رویش و تازگی هستند و از شعرهای مشهور استفاده نموده اند.

پوستر اول با محوریت مصراعی از غزلاز خواجوی کرمانی شکل گرفته است :

ترا که نرگس مخمور و زلف مهپوشست/وفا و عهد قدیمت مگر فراموشست

ز شور زلف تو دوشم شبی دراز گذشت/اگر چه زلف سیاهت زیادت از دوشست

بقصد خون دل من کمان ابرو را/کشیده چشم تو پیوسته تا بناگوشست

ز تیره غمزهٔ عاشق کش تو ایمن نیست/و گرنه هندوی زلفت چرا زره پوشست

کنار سبزهٔ سیراب و طرف جوی مجویت/را که سبزه براطراف چشمهٔ نوشست

چگونه گوش توان کرد پند صاحب هوش/مرا که قول مغنی هنوز در گوشست

حدیث حسن بهاران ز هوشیاران پرس/چرا که بلبل بیچاره مست و مدهوشست

زبان سوسن آزاد بین که هست دراز/ولیک برخی آزاده‌ئی که خاموشست

دو چشم آهوی شیرافکنش نگر خواجو/که همچو بخت تو در عین خواب خرگوشست

Ghobad-shiva-baharestan (2)

قباد شیوا در پوستر دیگر نیز که تصویری از کاشی کاری سنتی ایرانی در آن به چشم می خورد، از مصراع اول غزل مشهور مولوی استفاده نموده است :

دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید/جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسید

زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود/شاخ گل سرخ را وقت نثاران رسید

باغ ز سرما بکاست شد ز خدا دادخواست/لطف خدا یار شد دولت یاران رسید

آمد خورشید ما باز به برج حمل/معطی صاحب عمل سیم شماران رسید

طالب و مطلوب را عاشق و معشوق را/همچو گل خوش کنار وقت کناران رسید

بر مثل وام دار جمله به زندان بدند/زرگر بخشایشش وام گزاران رسید

جمله صحرا و دشت پر ز شکوفه‌ست و کشت/خوف تتاران گذشت مشک تتاران رسید

هر چه بمردند پار حشر شدند از بهار/آمد میر شکار صید شکاران رسید

آن گل شیرین لقا شکر کند از خدا/بلبل سرمست ما بهر خماران رسید

وقت نشاط‌ست و جام خواب کنون شد حرام/اصل طرب‌ها بزاد شیره فشاران رسید

جام من از اندرون باده من موج خون/از ره جان ساقی خوب عذاران رسید

Ghobad-shiva-baharestan (1)

رویداد بهارستان از سوی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در جهت فضاسازی شهری تهران با کمک هنرمندان برگزار شد و اکنون در مرحله داوری آثار پذیرفته شده در کارگاه ها است.

Leave a Reply

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های ضروری مشخص شده‌اند. *